Nákupní košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

CRS Marketing, s.r.o., IČO: 25044168, se sídlem Zámecká 298, 411 12 Čížkovice (dále také jen jako CRS Marketing) zpracovává některé osobní údaje svých klientů nebo jejich zaměstnanců.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Klient může již poskytnutý souhlas kdykoli odvolat nebo změnit a upravit jeho rozsah. V případě odvolání souhlasu nebude CRS Marketing nadále zpracovávat osobní údaje pro účel, ke kterému byly klientem poskytnuty na základě jeho souhlasu.

Marketingové a propagační účely

CRS Marketing bude osobní údaje zpracovávat za účelem:

 • nabídky produktů a služeb svých či svých dodavatelů, a to přímo klientovi či naopak potenciálním zákazníkům CRS Marketing;
 • propagace poskytovaných produktů a služeb zákazníkům a propagace firemních akcí CRS Marketing.

Na základě tohoto souhlasu bude CRS Marketing zpracovávat tyto osobní údaje klienta: identifikační a kontaktní údaje, fotografie zachycující produkty a způsob podnikání CRS Marketing, další údaje využitelné pro marketing a propagaci.

Pravidla zpracování osobních údajů klientů společnosti CRS Marketing, s.r.o.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme.

CRS Marketing jako správce osobních údajů se při zpracování osobních údajů svých klientů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji jsou zejména:

 • identifikační a popisné údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti - občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu, podpis, fotografie, obrazový záznam z kamerového systému);
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje zpracovávané v souvislosti s využíváním služeb CRS Marketing (např. údaje týkající se komunikace mezi CRS Marketing a klienty, číslo bankovního účtu).

CRS Marketing zpracovává osobní údaje svých klientů pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu svých klientů, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem klientů.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi CRS Marketing a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. CRS Marketing by ale nemohla s klientem uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z této smlouvy plynoucí, pokud by jí nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování služeb.

CRS Marketing bez souhlasu klienta zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:

 • pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zejména příprava návrhu smlouvy);
 • pro ochranu práv a právem chráněných zájmů svých a klienta, především pro ochranu majetku svého a klienta a vyhodnocování možných rizik.

CRS Marketing se souhlasem klienta zpracovává osobní údaje k dalším účelům, ke kterým dal klient souhlas (např. marketingové účely).

CRS Marketing osobní údaje klientů získává přímo od klientů při osobním jednání, vyplněním registračního formuláře, případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, a podobně).

CRS Marketing prohlašuje, že osobní údaje, které zpracovává, jsou pod stálou kontrolou a CRS Marketing disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že budou osobní údaje předávány dalším subjektům, CRS Marketing se zpracovateli dat uzavře příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

CRS Marketing osobní údaje klientů v případě potřeby předává následujícím subjektům:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy - jde zejména o finanční úřady, další orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce, banky, pojišťovny apod.;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv CRS Marketing, např. pojišťovnám při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům apod.;
 • specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro CRS Marketing provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů – jde zejména o poskytovatele IT služeb;
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. 

Všechny osobní údaje, které CRS Marketing zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi CRS Marketing zpracovává, poskytne CRS Marketing klientovi na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má CRS Marketing právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. Klient má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má klient právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Klient může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy. 

CRS Marketing bez souhlasu klientů nezpracovává jejich osobní údaje za účelem jejich profilování.

Se svými podněty se může klient obrátit na správce osobních údajů CRS Marketing.

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Registrace newsletteru

Chcete-li pravidelně dostávat zajímavé novinky o naší zemědělské technice, o nových produktech a akcích, potom vyplňte následující formulář a veškeré informace budou chodit pohodlně do Vaší e-mailové schránky.

Registrovat

Prohlédněte si archiv novinek »

Kontaktujte nás