Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti CRS Marketing, s.r.o., IČO 25044168, platné a účinné od 1. 11. 2017

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále také jen jako „OP“) upravují podmínky kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále také jen jako „odběratel“ nebo „zákazník“) při objednávání zboží z internetového obchodu provozovaného prodávajícím na internetové stránce www.crs-marketing.cz.
Prodávajícím se rozumí obchodní společnost CRS Marketing, s.r.o., IČO 25044168, se sídlem Zámecká 298, 41112 Čížkovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14619.

Zbožím se rozumí produkty nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání

Tyto OP jsou obchodními podmínkami v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

 

II. Forma a náležitosti objednávky

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající není odpovědný za výběr a množství výrobků, který provedl kupující, neboť v dobré víře předpokládá, že objednavatel je právně svéprávný a výběr provedl o své svobodné vůli, na základě svých odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil zasláním objednávky.

Náležitosti objednávky jsou:

a) identifikace odběratele a místo dodání
b) číslo objednávky
c) specifikace objednávaného zboží
d) množství objednaného zboží
e) cena
f) způsob dodání

Uvede-li kupující v objednávce DIČ, objednává zboží jako podnikatel.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenu objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Cena zboží je uvedena včetně DPH, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak. Pokud se cena zboží od objednání až do doby dodání výrazně změní (o více jak 10%), je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit.

 

III. Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí kupujícímu písemně přijatou objednávku zasláním potvrzení mailem na mail uvedený v objednávce, ve výjimečném případě telefonicky, popřípadě přímo plněním objednávky a vystavením průvodního nebo prodejního dokladu ke zboží. Potvrzení objednávky se provádí neprodleně dle provozních možností prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

IV. Dodací podmínky, termín

Místem doručení zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, pokud nezvolí osobní vyzvednutí v provozovně prodávajícího.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží. Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní, pokud ho má na skladě, nejpozději však do 20 pracovních dní po doručení platné elektronické objednávky. V některých případech, kdy musí prodávající objednat zboží u dodavatele, může dodací lhůtu prodloužit až na 6 týdnů. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tato prodloužená dodací lhůta bude překročena.

Prodávající je schopen dodávat zboží pouze do vyčerpání skladových zásob. Zákazník bere na vědomí, že označení skladové dostupnosti je pouze orientační a zboží může být ve výjimečných případech vyprodáno dříve, než je objednávka od zákazníka doručena, resp. zpracována.

Dopravu po celé ČR realizuje prodávající prostřednictvím České pošty, s.p.
 - avizace SMS nebo telefonicky, sledování zásilek na webové adrese https://www.postaonline.cz/trackandtrace.

Cena dopravy, kterou hradí kupující, je 110,- Kč + dobírka 39,- Kč bez DPH. V případě, že cena účtovaná ze strany České pošty, s.p. bude vzhledem k rozměrům či váze zásilky vyšší, bude kupující hradit tuto vyšší cenu.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad tyto okamžitě u přepravce reklamovat - formou Zápisu o škodě, který podepíší obě strany. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

V. Výměna zboží a odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva, má možnost do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží provede kupující na vlastní náklady. Vrácení zboží lze provést pouze v případě, že bude zboží kompletní včetně dokumentů ke zboží, zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením. Čtrnáctidenní lhůta se začíná počítat od dalšího dne po převzetí zboží kupujícím.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit z jiných důvodů než stanovených těmito OP nebo zákonem.

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající uhrazené ceně zboží včetně nákladů na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal. Nejpozději ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí být opotřebené či poškozené. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

VI. Reklamace zboží

V případě, že zboží má vady v době, kdy kupující zboží převzal, kupující spotřebitel může u prodávajícího reklamaci vad uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, je-li se zbožím dodáván.

Reklamace se uplatňují v provozovně prodávajícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém se uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady a dohodnutý způsob, jakým bude reklamace řešena.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

VII. Platební podmínky, ceny

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží.

Základním způsobem platby za zboží je platba dobírkou při doručení nebo platba v hotovosti při osobním odběru. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kteří poskytli prodávajícímu své osobní údaje a případně mu udělili souhlas k dalším účelům jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

Osobními údaji kupujících, které prodávající zpracovává, jsou zejména:

  • identifikační a kontaktní údaje umožňující kontakt s kupujícím (zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu a jiné obdobné informace);
  • údaje získané v průběhu komunikace s kupujícím;
  • údaje zpracovávané v souvislosti s poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů (způsob udělení souhlasu, vč. IP adresy, ze které byla vyplněna e-mailová adresu).

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro některé účely zpracování bez speciálního souhlasu kupujícího, pro některé účely zpracování se zvlášť uděleným souhlasem kupujícího.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi prodávajícím a kupujícím je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. Prodávající by ale nemohl s kupujícím uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z této smlouvy plynoucí, pokud by mu nebyly poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje jsou pod stálou kontrolou a prodávající disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji kupujících přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Prodávající osobní údaje kupujících předává pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv prodávajícího, specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro prodávajícího provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které prodávající zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o kupujícím zpracovává, poskytne prodávající kupujícímu na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji kupujícímu osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má prodávající právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Kupující má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Kupující může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy. 

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjádřeného kupujícím v potvrzení objednávky bude prodávající zpracovávat osobní údaje kupujícího k marketingovým účelům za účelem:

  • nabídky produktů a služeb svých či svých dodavatelů, a to přímo klientovi či naopak potenciálním zákazníkům CRS Marketing;
  • propagace poskytovaných produktů a služeb zákazníkům a propagace firemních akcí CRS Marketing.

Prodávající bude osobní údaje kupujícího za tímto účelem zpracovávat do doby odvolání souhlasu. Údaje o udělení či odvolání souhlasu mohou být zpracovávány ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě byly údaje zpracovávány.

Se svými podněty se může kupující obrátit na prodávajícího, stejně tak se může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

IX. Závěrečná ustanovení

Smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí a je vykládána výhradně v souladu s právem České republiky, bez použití kolizních norem právního řádu České republiky; prodávající a kupující se tímto podřizují výhradní jurisdikci soudů České republiky.

Veškeré podmínky uvedené v této smlouvě se uplatní pouze v rozsahu povoleném českým právním řádem.

Pro všechny spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní je určena ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu místní příslušnost tak, že místně příslušným bude vždy obecný soud prodávajícího.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi prodávajícím a zákazníky vystupujícími v postavení spotřebitele je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO.: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. listopadu 2017.

Registrace newsletteru

Chcete-li pravidelně dostávat zajímavé novinky o naší zemědělské technice, o nových produktech a akcích, potom vyplňte následující formulář a veškeré informace budou chodit pohodlně do Vaší e-mailové schránky.

Registrovat

Prohlédněte si archiv novinek »

Kontaktujte nás